Имате въпроси?
Обадете се сега
+359 882 500204
11
Ние сме Вашият екип

Повече за нас

Макаса Консулт е адвокатска кантора с над 20-годишен опит в областта на вещното право и сделките с недвижими имоти.

Ние сме Вашият бизнес партньор, с когото ще решите всички Ваши въпроси, свързани с купуването, продаването, наемането и наемодаването на имот.

как можем да ви помогнем

Надежден партньор

Макаса, преведено от японски, означава „остави на мен“. Името ни описва и мисията ни: да Ви помогнем да направите най-добрия избор в купуването или наемането на имот.

Нашите услуги

Покупко-продажбата на недвижим имот

Ние ще Ви предоставим пълна юридическа проверка на цялостната документация относно избрания от Вас имот.

Покупко-продажбата на недвижими имоти е отрасъл на вещното право. Чрез нея се задоволяват жилищните нужди на лицата. Използването на юридическа помощ от опитен адвокат играе важна роля за подготвянето и оформянето на правилна и изчерпателна документация, която е от особена важност за сключването на сделка с недвижим имот.

Към контактите ни →

Дарение

Дарението е договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно движими или недвижими вещи на надарения, който трябва да го приеме. Подобно на продажбата дарението се извършва пред нотариус. Има ограничение, с което не може да бъде дарявано бъдещо имущество.

Може да се консултирате с екипa на Макаса Консулт, както и да подготвим всички нужни документи.

Към контактите ни →

Доброволна делба

Когато един имот се притежава от повече от едно лице, възниква съсобственост. За да бъде прекратена тази съсобственост може да се извърши доброволна делба, за тази цел трябва да има съгласие между всички съсобственици. Договорът за доброволна делба се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и има силата на нотариален акт.

Екипът на Макаса Консулт може да помогне в изчислението на дяловете на всеки от съсобствениците, както и на подготвянето на всички необходими документи.

Към контактите ни →

Съдебна делба

Когато един имот се притежава от повече от едно лице, възниква съсобственост. В много от случаите това води до разногласия между лицата и може да изостри отношенията между тях. Ако те не могат да постигнат съгласие как да бъде управляван или поделен даден имот, единственият възможен вариант остава съдебната делба.

Процесът по съдебна делба е уреден в гражданския процесуален кодекс и той може да бъде започнат по искане на всеки един от съсобствениците с подаване на искова молба до Районния съд по местонахождение на имота. Процесът по съдебната делба протича в две фази – по допускане на делбата и извършване на делбата.

Екипът на Макаса Консулт може да помогне в изготвянето на исковата молба, както и да бъде с Вас по време на целия процес до приключване на делбата.

Към контактите ни →

Запазване право на ползване

При продажба на недвижим имот може да се учреди право на ползване на дадено лице или продавачът да си запази правото на ползване пожизнено или за определен срок. Това право може да бъде възмездно или безвъзмездно, тъй като това е вид граждански договор и страните по него са свободни да определят рамките спрямо техните собствени нужди.

Може да се консултирате с екипа на Макаса Консулт и да изработим най-добрия за Вас вариант.

Към контактите ни →

Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължения за издръжка и гледане на едно лице, прехвърля правото си на собственост върху недвижим имот на друго лице, което от своя страна поема задължението да му дава издръжка и да полага грижи за него до края на дните му. Този вид договор не е уреден в действащото право, а произлиза от автономията, която позволява на правните субекти свободно да определят съдържанието на сделките, по които са страни. Важно за този вид договор е обемът и съдържанието на поетите задължения за издръжка и гледане да бъдат точно определени от страните, защото в противен случай ако не бъдат уговорени ограничения в обема им, те се дължат в неограничен такъв и лицето, което е поело задължението може да попадне в неблагоприятна ситуация за него.

Може да се консултирате с екипа на Макаса Консулт и да изработим най-добрия за Вас вариант.

Към контактите ни →

Договори за замяна

При договора за замяна се прилагат правилата на продажбата, като това е комбинация от две продажби, тъй като и двете страни са продавачи, но вместо да престират пари, те престират вещ. При замяната всеки от заменителите се смята за продавач на това което дава и за купувач на това което получава. Възможно е да има и смесен договор за замяна, т.е. замяната да бъде комбинирана с продажба или дарение, ако престациите са неравностойни.

Може да се консултирате с екипа на Макаса Консулт, за да разберете дали този вид договор е подходящ за Вас.

Към контактите ни →

Обстоятелствени проверки

За да се придобие един имот по давност е необходимо същият да бъде владян в определен период от време. Владението е осъществяване на фактическата власт върху имота с намерение за своене, т.е. владелецът трябва да държи вещта като своя. Примери за това са физическото присъствие в имота, извършване на подобрения в имота, поставяне на огради, плащането на данъци за имота и др. Владението трябва да бъде явно, непрекъснато и необезпокоявано. Владението може да раздели на добросъвестно и на недобросъвестно. Добросъвестен владелец е този който е придобил владението на годно правно основание, напр. когато сте закупили имота от не собственик, тогава ще се ползвате от кратката 5 годишна давност. Ако владението е недобросъвестно и владеете имота без правно основание, за да придобиете същия по давност е необходимо да го владеете 10 години.

Екипът на Макаса Консулт може да изготви всички необходими документи за извършаване на обстоятелствена проверка и от владелец да се превърнете в собственик на имота.

Към контактите ни →

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права, които едно лице притежава върху чужд недвижим имот. Имотът в полза, на който се създава сервитутът се нарича „господстващ имот“, а този на който е учреден сервитутът се нарича „служещ имот“.

Екипът на Макаса Консулт може да ви консултира кога може да поискате учредяване на сервитут или дали трябва да учредите сервитут върху собствения си имот.

Към контактите ни →

Учредяване право на строеж

Правото на строеж е ограничено вещно право, по силата на което собственикът на земята отстъпва на едно трето лице правото да построи сграда в неговия имот и да стане изключителен собственик на същия. Правото на строеж се учредява с договор, който се сключва под формата на нотариален акт, като важат всички изисквания за покупко-продажба на недвижим имот. Правото да се построи сграда върху чужд имот се погасява по давност в полза на собственика на земята, ако притежателят му в рамките на 5 години не построи сграда до етап на груб строеж.

Следва да имате предвид, че проблемите свързани с правото на строеж са сложни и всеки конкретен случай изисква индивидуален подход и задълбочено запознаване с правните и фактически обстоятелства. Поради това Ви препоръчваме преди да вземете такова решение да се консултирате с нашите специалисти по вещно право.

Към контактите ни →

Покупка от публична продан

Поради неизпълнение на своите задължения, частните и държавните съдебни изпълнители могат да наложат възбрана върху имота на длъжника и след това да продадат същия на публична продан. За да участвате в публичната продан трябва да входирате своето наддавателно предложение в Районния съд, заедно със задатък в размер на 10% от обявената от съдебния изпълнител цена на имота. В деня на публичната продан трябва да се явите в съда, където се провежда публичната продан и предложенията на всички наддавачи ще бъдат прочетени, след което ще Ви бъде отправено запитване дали искате да наддаване устно. Всяко устно наддаване и в размер на един задатък, т.е. 10% от стойността на имота. За купувач се обявява лицето, което е предложило най-висока цена. След внасяне на предложената сума, съдия-изпълнителят издава постановления за възлагане, което е годно правно основание да Ви направи собственик на имота.

Екипът на Макаса Консулт може да направи обстойна проверка на имота и да извърши пазарна оценка на същия.

Към контактите ни →

Промяна на статута на земеделските земи

Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места, се определят с устройствен план. Промяна на предназначението на използването на земята е в правомощията на съответната Комисия към областната дирекция за земеделие и гори, където се намира имотът, когато земята е с площ до 50 дка., а при по-голяма площ промяната в предназначението се извършва от Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите. Процедурата започва с молба до кмета на общината, където се намира имотът. Със същата се иска разрешение за изработването на подробен градоустройствен план. Процедурата продължава около 6 месеца.

Екипът на Макаса Консулт ще Ви помогне при смяна на статута или вкарването в регулация на Вашия имот.

Към контактите ни →

Данъчни оценки

Данъчната оценка е задължителен документ при сделките с недвижими имоти. Удостоверението се издава от съответната данъчна служба към общината, където се намира имотът. За да получите данъчна оценка, трябва да попълните молба по образец и да приложите копие от документа за собственост. При наличие на данъчни задължения ще се наложи да подпишете декларация по чл. 264, ал. 4 ДОПК, с която да декларирате наличието на тези задължения.

Екипът на Макаса Консулт ще Ви помогне да погасите данъчните си задължения по давност, ако има такива и ще Ви издаде данъчна оценка.

Към контактите ни →

Оставаме тук

На ваше разположение

  • Без скрити такси
  • Без комисиони за огледи и проучвания
  • Юридически консултации